ขอบข่ายงานบริหารโรงเรียน

ขอบข่ายงานบรืหารโรงเรียน

การบริหารวิชาการ
การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล
การบริหารงานทั่วไป
1.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
1.การจัดทำและเสนอของบประมาณ 1. การวางแผนอัตรากำลังและกำหนด 1. การดำเนินงานธุรการ
2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 2.การจัดสรรงบประมาณ ตำแหน่ง 2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถาน
3. การวัดผล ประเมินผลและ 3.การตรวจสอบ ติดตามประเมินผล 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ศึกษาขั้นพื้นฐาน
เทียบโอนผลการเรียน และรายงานผล การใช้เงิน และผล 3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ 3. งานพัฒนาระบบและเครือข่าย
4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ การดำเนินการ ในการปฏิบัติราชการ ข้อมูลสารสนเทศ
การศึกษา 4.การระดมทรัพยากรและการลงทุน 4. วินัย และการรักษาวินัย 4. การประสาน และพัฒนาเครือข่าย
5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เพื่อการศึกษา 5. การออกจากราชการ การศึกษา
และเทคโนโลยี 5. การบริหารการเงิน   5. การจัดระบบการบริหาร และพัฒนา
6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 6. การบริหารบัญชี   องค์กร
7. การนิเทศการศึกษา 7. การบริหารพัสดุ และสินทรัพย์   6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
8. การแนะแนวการศึกษา     7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชา
9. การพัฒนาระบบการประกัน     8. การดูแลอาคารสถานที่ และสภาพ
คุณภาพภายในสถานศึกษา     แวดล้อม
10. การส่งเสริมความรู้ด้าน     9. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
วิชาการแก่ชุมชน     10. การรับนักเรียน
11. การประสานความร่วมมือ     11. การส่งเสริม และประสานงาน
ในการพัฒนาวิชาการกับ     การศึกษาในระบบ นอกระบบ
สถานศึกษาอื่น     ตามอัธยาศัย
12. การส่งเสริมและสนับสนุน     12. การระดมทรัพยากร
งานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว     เพื่อการศึกษา
องค์กร หน่วยงาน และสถาบันอื่น     13. งานส่งเสริมงานกิจการนักเรียน
ที่จัดการศึกษา     14. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
      15. การส่งเสริมสนับสนุน และประสาน
งานการศึกษาของบุคคลชุมชน
องค์กรหน่วยงานและสถาบันอื่นที่
จัดการศึกษา
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศึกษา และหน่วยงานอื่น
17.การจัดระบบการควบคุมในหน่วยงาน
18. งานบริการสาธารณะ
19. งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอื่น